Csillagösvény Alapítvány

spirituális közösség egy békés jövõért

  
  
Írások
Fotók
Programok
Videók
CD-k, DVD-k
Csengõhangok
CSÖP-program
   
 

Földanya üzenete

2005. március 21.

 
 
 
 Látszólag oly parányiak vagyunk, s úgy tûnik, szinte semmit nem tehetünk a világ sorsának megváltoztatásáért. De ez csak a látszat. Csak akkor tûnik reménytelennek minden erõfeszítés, ha anyagi szintû a gondolkodásunk


VII. Földanya Dalfesztivál egy tiszta, békés jövõért

 

2005. március 24-én este 7 órakor kerül megrendezésre a VII. Földanya Dalfesztivál Budapesten a Gaia Étteremben (VI. Jókai u. 13.) /az étterem sajnos azóta megszûnt - a szerk./.
A szervezõ-hazigazda Labant Csaba, a Csend dalnoka, béke nagykövet - az ügy iránt mélyen elkötelezett mûvész, természetvédõ, jógatanár.

- Mi a célja ennek az évente megrendezésre kerülõ programnak? - kérdeztük Csabát.

- Látszólag oly parányiak vagyunk, s úgy tûnik, szinte semmit nem tehetünk a világ sorsának megváltoztatásáért. De ez csak a látszat. Csak akkor tûnik reménytelennek minden erõfeszítés, ha anyagi szintû a gondolkodásunk. Azonban ha felismerjük a mélyebb spirituális törvényszerûségeket, úgy világossá válik elõttünk, hogy igazából minden rajtunk és csakis rajtunk múlik. Egyetlen ember is képes megváltoztatni a világ sorsát, ha teljes lényével ezen van. A Földanya Dalfesztivál része annak a felajánlásnak, amit az Örökkévalónak tettem egy békés, tiszta jövõért, ahol az embereket nem az önzõ érdekek, hiú vágyak vagy éppen a kiszolgáltatottság és a kényszer irányítja, hanem az igaz szeretet, a felelõsségteljes spirituális tudatosság.

- Mit tartasz a legfontosabb lépésnek, mit tanácsolsz azoknak, akik szeretnének ennek a folyamatnak részesei lenni? Mire volna leginkább szüksége ma a világnak? Természetbarát technológiák kidolgozására, gazdasági, politikai rendezésre, ûrkutatásra, netán valami egészen más dologra?

- Azzal tehetjük a legtöbbet, ha nekilátunk megteremteni a bensõ békénket. Ennek elõfeltétele az önismeret. Az emberi lélek rejtelmei mélyebbek a legmélyebb tengereknél is. Tudatalatti félelmeink, emócióink, kapzsiságunk, önzésünk mind megteremti a maga következményeit - így téve magát láthatóvá. Mindaz, amit magunk körül látunk - az bizony bennünk van. Emberi kapcsolatainkban a Teremtõvel való kapcsolatunk tükrözõdik vissza, ölt formát. Mindenki, akivel életeink során találkozunk, bensõnknek egy figuráját testesíti meg.

Ha figyelmünket a bensõbe fordítjuk, s hallgatjuk az Örökkévalóból szüntelenül áradó Mennyei Muzsikát, a Szférák Zenéjét - akkor természetes módon feloldódik bennünk minden feszültség - utat engedve a lényünk mélyén lakozó idõtlen bölcsességnek. Ezt a tudatállapotot Keleten megvilágosodásnak nevezik, a keresztény hagyományokban üdvözülésnek, megigazulásnak mondják. Törekedjünk szüntelen lelkesedéssel ezen tudatszint elérésére, ha a világot jobbá szeretnénk tenni - ezzel tehetjük a legtöbbet.

- A természetbarát technológia legalább oly régen rendelkezésre állna, mint a természetromboló - azonban a lényünkben megbúvó kapzsiság gátolja a megtestesülését. A vízautó s az örökmozgó régesrég - páncélszekrényben õrzött valóság. S ott is marad mindaddig amíg meg nem fulladunk a benzingõztõl vagy végre legyõzi a kapzsiságot a felelõsségérzet.

- Ami a gazdasági és politikai problémákat illeti, úgyszintén csakis önzetlen hozzáállással, testvéri szeretetben, egymás kultúrájának kölcsönös megbecsülésével lehetne rendbehozni. Az emberiség jelenlegi tudatszintjén lényünk teremtõ energiájának javarészét sátáni törekvéseknek adjuk. Tesszük ezt öntudatlanul. A félelmeinkkel, kétségeinkkel, haragunkkal, elkeseredettségünkkel mind egy ördögi birodalmat építünk. Elõrevetíti rémképét egy kor, amihez sajnos igen-igen közel állunk ma már - melyben maroknyi ember emberi mivoltát teljesen feledve hataloméhes fenevadként viselkedve teljeskörû ellenõrzése alatt tartja, és irányítja emberek milliárdjait. És most nem elsõsorban a média befolyására gondolok. Biztonsági szempontokra hivatkozva a "terrorizmus elleni harc" ürügyén már legálisan is megfigyelhetõvé vált mindenki. Ez a vélt biztonság azonban tálcán kínálja magát az ördögi erõknek - teljesen kiszolgáltatottá téve mindenkit a megfelelõ pozíciókban lévõk számára. Ezt még ráadásul tetézi a gazdasági kiszolgáltatottság is. A Föld oly gazdag planéta - elhalmozza az embert minden jóval.

A Természet kincsei mindenki számára jólétet biztosítanának - azonban a testvériesség helyett az önzés uralja világunkat - így egymás kihasználásával, becsapásával, sõt kizsigerelésével töltjük értékes idõnket, amit kivétel nélkül mindnyájan Földanyánktól s Égatyánktól kaptunk - az Õ isteni szeretetük elérésére. A pénzrendszer oly ravasz módon van kitalálva, hogy a sajátunknak vélt pénzünket gyakorlatilag béreljük. Még az állami költségvetés is kõkemény uzsorát fizet valakiknek - egyre jobban eladósítva bennünket. Pénzügyi szakemberek már régóta rebesgetik, hogy a pénz nem tiszta érték-csere eszköz, hanem egy szûk, bennfentes csoport monopóliuma. Minél többet dolgozunk, õk annál gazdagabbak lesznek nálunk, míg mi az idõ elõrehaladtával egyre inkább elszegényedünk.

A gazdaság és a legtöbb ország politikai vezetése olyan korrupt, a spirituális etikát nem ismerõ emberek kezében van - akik nemcsak népüket árulják el, de sok esetben még emberi mivoltukat is. Gondoljunk csak a Nagy Testvérre, aki a terrorizmus elleni harc ürügyével lerohanja szépen sorban azokat az országokat, ahol egy láthatatlan, gazdasági háborúval nem tud célt érni. Afganisztánban nem találták meg USAma bin Ladent (milyen beszédes név!), hiába bombázták rommá az egész országot - milliókat írtva ki, tömegeket téve árvává, földönfutóvá. Irakban 2 év kutakodás során sem találtak semmiféle biológiai fegyver gyártására utaló nyomot, pedig azzal a határozott váddal támadták meg annak idején az országot, hogy az titokban tömegpusztító vegyi- és biológiai fegyvereket gyárt. Az igazi ok sokkal inkább a hatalomvágy lehetett, s ne feledjük: a háborúskodás - míg sokaknak kín, nyomorúság, halál - addig egyeseknek hideg szívvel kezelt üzlet. Az újjáépítési bizniszrõl nem is beszélve.

Ez a sok érzéketlenség, agresszió mind a lelki megismerésünk hiányának a következményei. A fizikai szintû felelõsök csupán tetteikért, döntéseikért felelõsek. A spirituális okok fizikai szintrõl nézve láthatatlanok, sõt materialista gondolkodással semmiféle összefüggésbe sem hozhatók a történésekkel. Azonban kauzális szinten mégis szoros összefüggésben állnak egymással. Határozottan állítom, hogy ha pl. Hazánkban igazi testvéri összetartás lenne az emberek között, akkor idegenszívû, korrupt és igaztalan emberek még utcaseprõk sem lehetnének, nemhogy kormánytagok… A problémákat nem lehet megoldani útlezárásokkal, tüntetésekkel - még ha teljesen jogosak és érthetõek is. LÉNYEGI VÁLTOZÁST csakis lényünk megváltoztatásával érhetünk el.


 
 

Elõször is ismerjük fel lelki felelõsségünket az életünkben jelenlévõ problémákért. Ebbõl következik majd, hogy õszintén meg tudunk bocsájtani a látszólagos felelõsöknek (a fizikai szintû felelõsöknek). Szeretetünk felhajtóerõt adhat nekik is lényük mély átformálására - legyen szó akár közeli családtagjainkról vagy egy távoli ország miniszterelnökérõl. LELKE MÉLYÉN MINDENKI BÉKÉT AKAR. Ismerjük fel, hogy a világ rombolói karmikus kényszerpályán vannak - azt teszik, amire a jelenlegi legjobb tudásuk szerint képesek. Az öröklét tévedhetetlen törvényei alapján valamiért erre lehetõséget kaptak a mindent átható Isteni akarattól. Ennek jogosságát nincs értelme vitatnunk, sokkal inkább feladatunk önvád nélküli õszinte alázattal önvizsgálatot tartani. Váljunk a szeretet és a bölcsesség világítótornyaivá ebben a sötét, ködös korban! Ha haraggal a szívünkben gondolunk a miniszteri székben terpeszkedõ öltönyös-nyakkendõs tömeggyilkosokra, akkor hogyan is remélhetnénk, hogy õk ennek ellenére felismerik bennünk a lelki testvért? Emelkedjünk aggodalmaink s félelmeink fölé, eresszük szélnek haragunkat - nyissuk meg lényünket az örök szeretet számára, hogy fénybe fordítsuk ezt a sápadt világot. Nincs okunk késlekedni - Isten határtalan kegye, hogy még mindig ad lehetõséget számunkra.

 

Nyújtsunk lelkünkben jobbot a balosoknak is. Így teremthetünk csak egységet.
- Az ûrkutatás sem egy építõ jellegû befektetés - sokkal inkább szükséges volna az emberi szívek közt tátongó ûrt kitölteni. Vagyis betölteni mindent kitöltõ, átható, feloldó SZERETETTEL.
- A TECHNIKAI FEJLÕDÉS TÖRVÉNYSZERÛEN A KÁRUNKRA VÁLIK, HA NEM JÁR EGYÜTT MEGFELELÕ ARÁNYÚ LELKI FEJLÕDÉSSEL. Felelõsségteljes, emberi gondolkodás csak teljesen lecsendesített elmével lehetséges. Fel kell ismernünk a lélek valóságát. Nem vallási értelemben értem, hanem tudományosan. A lelkiség (spiritualitás) tudomány - az idõtlen bölcsesség tudománya. Emberi elme felfogni nem képes - lelkünkkel tudjuk megélni azt a csodát, amit létezésnek nevezünk. A materialista tudomány - bár ûrszondákat küld távoli galaxisokba, rutinmûtétként cserélgeti ki élõlények génjeit, technikailag képes megfigyelni akár testünk minden atomjának mozgását egyenként is - mégsincs halvány fogalma sem az ÉLET VALÓDI TERMÉSZETÉRÕL.

- A világ összes problémájának megoldására egyetlen csodaszer a lelki megismerés bensõ ösvénye. Ezzel tehetjük az egyetlen maradandó és érdemleges dolgot magunkért s mindenkiért egyaránt. A problémák mibenléte, formája, jellege oly szerteágazó - azonban mindnek egy spirituális oka van: a lélekismeret hiánya. Minden zûrzavar, probléma megoldást nyer, ha felébredve a látszatvilág álmából a Bensõ Égi Zenét hallgatva a Mindenható gyermekeihez méltó módon kezdünk élni.

- Startkõ ezen úton a felelõsségteljes életvitel, a vegetáriánus életmód - hisz amíg érzõ lények életének megrablásával próbáljuk éhünket csillapítani, addig köszönõviszonyban sem vagyunk a tudatossággal. Ne féljünk az orvostudomány üres riogatásaitól, nyilvánvaló tény, hogy az ember növényevõ - csupán durva csúsztatások döbbenetes és szomorú eredménye, hogy a hivatalos álláspont szerint szükség van a húsra. Ez fõként az orvostudomány dogmatikus mivoltát fémjelzi. Szomorú, hogy pénzügyi-hatalmi érdekeknek van alárendelve a tudománynak még az ilyen alapvetõ, az ember testi mûködésével foglalkozó ága, a biológia is. Próbáljuk ki bátran a tisztán növényi étrendet, s rá fogunk ébredni, hogy a húsevés nemcsak egészségtelen, erkölcstelen, környezetromboló, perverz - de eltorzítja az ember morális érzékét is - így téve befolyásolhatóvá, irányíthatóvá. Tolsztoj, aki elkötelezett vegetáriánus volt mondta egyszer: "amíg vágóhidak vannak, addig csataterek is lesznek". Szívleljük meg a jótanácsot, amit tizenöt év saját tapasztalatom is teljes mértékben igazol. Messzemenõkig állítom, hogy csakis pozitív változásokat tapasztaltam magamon minden téren. Törekedjünk a Természettel, a Földanyával való minél mélyebb harmóniára. A testi táplálkozás alap csupán - minden szinten építõ, erõszakmentes táplálékokkal töltekezzünk, legyen szó akár bármilyen idõtöltésrõl. Olyanokká leszünk, amilyen természetû dolgoknak szenteljük a figyelmünket. Ha a világi hívságok csábításának engedve félretesszük a létezés egyetlen tényleges célját, az Idõtlen Igazság megismerését, akkor hiábavaló az életünk.

Úgy tartom, hogy mindnyájan azzal a szent elhatározással születtünk, hogy életünk minden percében a Teljesség felé törekszünk majd. Aztán beleszületve az elõzõ életeinkben magunk formálta környezetbe, családba, könnyen feledésbe merült ez a nemes fogadalom. Nagyon megrázó dolog a halálos ágyunkon döbbenni rá, hogy már megint elszúrtuk, hogy egy újabb életen keresztül a halál hamis fénnyel csábító ösvényén jártunk. A halál ösvénye ragadós, mint a mocsár - teli van kibogozhatatlan vágyak tekergõ indáival, délibábos célok tûnékeny képeivel, félelmek megtévesztõ ködével. Járjunk a Fény ösvényén, sose térjünk le a szeretet igaz útjáról, bármiféle csábítás próbáljon is behálózni! Kitartóan figyeljük a legbensõ tiszta hangot, mely az egyetlen vezérfonál, melynek mentén járva biztosan kiszabadulunk a születések és halálok átláthatatlan labirintusából! Ezen a bensõ utazáson minden lépéssel tiszteletünket rójuk le az elõttünk járók felé. S lelkesítést, bíztatást küldünk vele az utánunk jövõknek is. Ez adjon erõt a nehéz idõszakokban, s meglesz erõfeszítéseink gyümölcse. Egyben ezzel szolgáljuk legjobban az egész világot is.

- Az est programjának részleteirõl mondasz valami elõzetest?

- Nagy örömömre sok kedves vendégmûvész állt az ügy mellé. Dévai Nagy Kamilla a tõle megszokott csodálatos magyar zenét játsza, Huzella Péter megzenésített verseket ad elõ. Külföldi vendégünk, Lilian Pardun sámánnõ különleges fejhangú éneklését mutatja be. Schirilla Gyuri, a népszerû jeges dunaátúszó a folyók tisztaságának fontosságáról és a Természet szeretetérõl fog beszélni. Szolnoki Peti, a Bonbon együttes népszerû énekese kevésbé közismert oldaláról mutatkozik be - a kiváló zenész akusztikus kísérettel fog dalolni és fuvolázni. Juszt Judit színésznõ szavalni fog. Meglepetések is elõfordulhatnak még, több jól ismert hazai sztár jelezte jöveteli szándékát, azzal a kéréssel, hogy ne tegyük rá nevüket a plakátra - legyenek igazi meglepetések. És persze jómagam is - mint házigazda elõadom néhány dalomat. Az estrõl videófelvétel is készül, amit DVD-n elérhetõvé teszünk mindazok számára, akik ott lesznek vagy éppen nem tudnak ott lenni. A helyszín a hamarosan megnyíló Gaia Étterem, melynek tiszta vegetáriánus konyháját jószívvel ajánljuk mindenkinek.

 
 

A VII. Földanya Dalfesztiválról készült DVD megrendelhetõ alapítványunknál.

 

Vissza a fõoldalra

Vissza a cikkek lajstromához