Legutóbbi feltöltés: 2011. május 25.
 
 
Lehetõségeink szerint minden héten legalább egyszer igyekszünk frissíteni, látogass vissza rendszeresen.
 
Üzenetek
 
       
 

Ha ahelyett, hogy az ország-világ bajaiért a felelõsökre haragudnánk, inkább arra összpontosítunk, hogy a saját gyengeségeinken, gyarlóságainkon túllépjünk, akkor varázsütésre megváltozik minden köröttünk.

 

Gyakorlat: Békülj, hallgasd a gondolatmentes csendet legalább 15 percen keresztül, majd gondold át, mely területeken, mely tulajdonságaidban lehetnél jobb, tisztább, igazabb. Készíthetsz tervet, vázlatot is magadnak e témáról. Tanulságos lehet majd késõbb újraolvasni, s kiértékelni.

2011. május 25.

   
       
   

A világ gõzerõvel rohan a széthullás irányába, napról-napra egyértelmûbben megmutatkozik a szakadék közelsége. Ideje riadót fújni! Ideje van a rendszerezésnek, a számadásnak - mert ha most elmulasztjuk, nem biztos, hogy lesz rá valaha is módunk.

 

Gyakorlat: 20 percig néma áhitatban figyelj befelé a Csend muzsikájára hálatelt szívvel. Majd készíts egy vázlatos áttekintést életedrõl, rendszerezd magadnak, magadban mit tettél, mit tanultál meg, mit mulasztottál el, mit kellene mostantól másképp csinálnod? Tûzd ki a rövidtávú célokat, s összpontosíts minden nélkülözhetõ energiáddal, idõddel a lelki fejlõdésedre, a Mindenható önzetlen szolgálatára - így egyrészt értékesebben telik az idõ, másrészt lelassítod általa az idõt - azaz idõt nyersz!

2011. május 22.

 
       
 

Az igazaknak erkölcsi kötelessége fellépni a gonoszokkal szemben - azonban fontos, hogy harag, gyûlölet nélkül, ámde határozottan, ugyanakkor szelíden, törekedve a megértésre.

A világ jelenlegi állapotában elengedhetetlenül szükséges felemelkedni és szeretetben összefogni a béke híveinek, másként a pénzhatalmi tébolyban megrészegültek sikeresen gyûlöletcentrikussá teszik a bolygót pillanatokon belül, s óriási vérontást rendeznek.

 

Gyakorlat: Csendben békülj a bensõben 10-15 percig. Aztán keresd a szövetségeseket. Minden jólelkû emberrel akivel csak találkozol, valamilyen szintig össze kell fognod. Keresd a szeretetet, mint közös kapcsolódási pontot. Kevés az idõnk, vedd nagyon komolyan!

2011. május 20.

   
       
 

Egy szeretetalapú értékrendû társadalomban a gonoszság teljesen kiszorulna a perifériára. Rajtunk múlik, hogy megteremtsük. A világnak lelki forradalomra van szüksége az életbenmaradáshoz.

 

Gyakorlat: Csendesedjünk el 10-15 percre, mentesen mindenféle gondolattól, majd készítsünk egy tervet elõször csak a mai és a holnapi napra: lássuk, mit tehetünk a szeretet szolgálatában. Segítség lehet, ha egy füzetet nyitunk, s önmagunknak emlékeztetõül felvéssük az elképzeléseinket, majd röviden azt s, mennyit sikerült belõlük megvalósítanunk a napi gyakorlatban.

.

 
       
 

Rég nem frissítettük ezt a rovatot, elnézést kérek minden hûséges Olvasótól. Õszintén bevallom az okát: nagyon embertpróbáló idõket élünk, én is nehéz feladatokat kapok a sorstól, erõsen tesztelve vagyok.

Nem tudom elfogadni a gyermekemet bántalmazó orvost, a bûnpártoló orvosetikai bizottság tagjait, az un. "gyermekjólétis" tisztességtelen, lelkiismeretlen csinovnyik besúgórendszer tagjait, a tudatlan, és a saját munkakörükre vonatkozó törvényeket sem ismerõ (vagy rosszul ismerõ) hivatalnokokat.

Én, aki mindig a szeretet, a bölcsesség útját ajánlom, most elhallgattam, mert nem volna õszinte dolog a béke nagyköveteként tanácsokat adni, üzeneteket tolmácsolni - miközben magam is küzdök a felháborodással a szívemben. Nehéz dolog a társadalom rombolóival szemben megértést tanúsítani, amikor pusztításukat gyermekvédelemnek állítják be. Szörnyû látni, hogyan mennek tönkre családok, pusztulnak életek - a rendszer ostoba tudatlan és kényelmes kiszolgálóinak köszönhetõen. Hogy gyakorlatilag egy egészség- és életellenes rendszert erõltetnek rá törvényi kötelezéssel minden magyar gyermekre, s ha a szülõ ettõl a fogyatékosságot, maradandó károsodásokat okozó beavatkozásoktól meg akarja óvni gyermekét, akkor bûnözõként kezelik.

Ígérem, hogy amint sikerül helyreállítanom a békémet - azonmód visszatérek. Hamarosan újraszervezzük mozgalmunkat, s sokkal erõsebbek leszünk, mint korábban.

2011. április 26.

 
       
   

Ha minden áldott nap teszünk valamit önmagunk jobbításáért, idõvel azt vesszük észre, hogy a világ is jobbá válik körülöttünk.

 

Gyakorlat: Csendesedj el néhány percre, majd

2011. január 30.

 
       
 

Álságos minden olyan kiállás, 'mely kettõs mércét alkalmaz. Arról ismerszik meg az igazság követe, hogy saját érdekeivel szemben is síkraszáll, tisztességgel.

Gyakorlat: Elcsendesedve figyelj befelé, ahol örök béke lakozik. Majd objektív nézõpontból vizsgáld meg van-e olyan konfliktusod, melyet felülvizsgálhatsz? Tedd meg, jobb lesz tõle az életed. :)

 

2011. január 17.

       
 

Ha bántanak, jól teszed, ha megvéded magad.

Ha védtelent bántanak jelenlétedben, akkor kötelességed megvédeni.

Azonban mindkét esetben fontos, hogy harag, indulat nélkül, szeretettel a szívedben tedd.

Gyakorlat: Csendesedj el 10 percre, majd gondold át, mily helyzetekben szorulnál önmagad védelmére. Mit és hogyan kellene tenned, hogy a szeretet íratlan törvényeit betartva tudd megvédeni magad? Ugyancsak gondold át, ki szorul a környezetedben védelmedre, hogyan tudnál kiállni mellette szeretettel? Ha kiforrt benned a válasz, akkor valósítsd meg!

2010. december 7.

 
       
 

Amikor a körülöttünk lévõ világ egyensúlyát veszti, 'mikor a hamis és az igaz dolgok helyet cserélnek, akkor csak egyetlen dolog tarthat meg bennünket: a bensõ béke.

Gyakorlat: Békülj: gondolatmentes csendben figyelj befelé, mindig csak befelé. Tedd napi gyakorlattá, kapcsolódj, légy jóban a békével. Ez segít elrendezend minden gondodat.

 

2010. november 28.

 
       
 

 

Minél több feszültséget érzékelünk a világban, annál inkább figyeljünk befelé a Csendre. Merüljünk bele a bensõ béke végtelen nyugalmába folyamatosan, hozzuk át a békét a bensõ világból a külsõbe.

 

 

Gyakorlat: Koncentrálj a bensõ csendre 5 percen keresztül. Majd óránként ismételd meg. Kapcsolj ki addig mindent, teljes figyelmeddel végezd a gyakorlatot. Kitartóan végezd 3 napon keresztül, majd értékeld ki magadnak. Ha megérte, tedd életed részévé. :)

2010. november 20.

 
       
 

A bölcs ember csak akkor szólal meg, ha mondandója elõbbre viszi a világot. Ha csak feszültséget keltene szava, akkor hallgat.

 

 

Gyakorlat: Gondold át a mai nap folyamán elhangzott kommunikációidat. Mi volt belõle hasznos, építõjellegû, s mi fölösleges, netán ártalmas?

Ennek fényében imádsággal ajánld fel a levont következtetéseket, s holnaptól törekedj beépíteni a gyakorlatba.

2010. november 15.

 
       
 

A materialista gondolkodású ember abban a hiszemben él, hogy az emberek irányítják a világot. Ám aki messzebbre lát, az a látható dolgokon túl felismeri minden mögött az isteni bölcsesség jelenlétét. Ezzel az anyagi világon túli erõvel összekapcsolódva lehet csak tartós, érdemi változásokat elérni...

 

 

Gyakorlat: Csendesítsd le gondolataidat, és teljes figyelmeddel összpontosíts a hála, a béke hullámhosszára. Tartsd fenn ezt az állapotot minél tovább - ez segít a dolgok valódi természetének felismerésében.

2010. november 2.

 
       
 

Minél inkább önzést, széthúzást tapasztalunk magunk körül, annál inkább sarkalljon bennünket önzetlenségre, összefogásra. Együttmûködési készségünk táplálkozzék bensõ forrásból, ne tegyük ki a körülmények szeszélyének.

Összetartással hatványozottan többet el lehet érni, mint egyenként. Ezekben a nehéz idõkben különösen érdeke a társadalomnak, hogy odafigyeljünk egymásra.

 

Gyakorlat: Vedd számba, hogy a nap folyamán kikkel és hogyan tudsz együttmûködni. Lehet az együttmûködés konkrét, de lehet spontán is: pl. a közlekedésben a forgalom résztvevõivel. Figyelj oda, hogy milyen apróságokkal tudod elõsegíteni mások érdekeit úgy, hogy az neked is a javadat szolgálja. Ezután tíz percre csendesítsd el minden gondolatodat, s aztán fogj hozzá a gyakorlati megvalósításhoz. A nap végén gondold át az eredményt. Ha úgy látod nem érte meg, akkor ismételd meg még három napon keresztül állhatatosan, hûségesen. Ha pedig látod, hogy megérte, akkor tedd mindennapos gyakorlattá. :)

2010. október 30.

 
       
 

A világ sorsát megváltoztatni tetteinkkel nem tudjuk, ám õszinte lelki erõfeszítéseinkkel annál inkább.

 

 

Gyakorlat: Hosszasan mélyedj el a gondolatnélküli Csendbe. Változtasd magad jobb emberré, ezáltal jobb lesz a világ.

 

2010. október 15.

 
       
 

Ha összetévesztjük a jogot az igazsággal, a látszatot a valósággal, a vélelmeket a tényekkel - akkor az életünk hányódó ladik csupán az élet tengerén - legyen bár milliárdos vagyonunk, világraszóló hatalmunk, de békénk sosem lesz.

7 percet töltsünk néma áhitatban, majd imádkozzunk az ajkai vörösiszap-vegyikatasztófa halálos áldozataiért, a túlélõk megnyugvásáért, az állat- és növényvilág bocsánatáért, de leginkább azon emberszabású un. "szakemberekért", "befektetõkért", "privatizátorokért", akik a tározót mindenféle védmûrendszer nélkül megtervezték, engedélyezték, üzemeltették - s milliárdos agytekervényükben fel sem rémlett annak a halovány gondolata, hogy egy ilyen felduzzasztott, sokmillió m3-es vegyszertengernek nyomása is van, s a gravitáció következtében lefelé folyik, mikor egyszer majdan az egyszem, árva, szemétbõl összetákolt töltés megadja magát, s márcsak tömegébõl adódóan sem fog kímélni senkit és semmit ami az útjába kerül.

2010. október 7.

 
 

Ha az Örökkévalóra irányítjuk figyelmünket, akkor köddéfoszlik minden gondunk-bajunk. Kérdés, hogy mihez ragaszkodunk jobban: Istenhez-é vagy a problémáinkhoz? Bírjuk-e emelni figyelmünket a szentségeshez, vagy rabláncon tartanak a vágyak, félelmek, kétségek?

Gyakorlat: Öt percen keresztül összpontosíts Istenre, az Örökkévalóra - tedd félre minden problémádat, aggodalmadat. Add át magad Néki teljesen.

A nap folyamán többször idézd fel magadban ezt az állapotot, tarts rendszeresen szünetet, s kapcsolódj! Ha kitartóan gyakorlod, rövid idõn belül változásokat indít meg az életedben.

2010. szeptember 30.

 
 
 

Aki Istent a szívében hordja, az el sosem fárad, csalódottá, elkeseredetté nem válik, sosem fél és nem esik sohasem kétségbe.

 

Gyakorlat: Néma imádsággal hívd szívedbe a békét, a szeretetet, Istent - s napi munkád, tevékenységeid közben is figyelmedet összpontosítva tartsd Õreá. A nap végén értékeld ki magadnak, hogy mennyi energiát adott.

 

2010. szeptember 5.

 
       
 

Isten akkor válik láthatóvá, amikor sikerül a Csendet megteremtenünk önmagunkban.

 

 

Gyakorlat: Hunyd be szemed, gondolatok nélküli áhitatban összpontosítsd figyelmedet a Csendre. Csak LEGYÉL. Maradj így minél tovább. :)

 

2010. augusztus 26.

 
       
 

Ahol a Szeretet megfordul, ott elégedettségben sincs hiány, ha szeretet van bennünk, akkor hálás a szívünk - légyen köröttünk bármi es.

 

 

 

Gyakorlat: Légy hálás szívvel az élet iránt, ha nem megy, akkor találj rá okokat. A hála érzését aztán kamatoztasd úgy, hogy tégy hálából jócselekedeteket az élet szolgálatában, s figyeld, hogy növekszik ennek hatására tovább a hála benned...

2010. augusztus 18.

 
       
 

Ha egy problémát szeretnénk megoldani, akkor két irányba indulhatunk el. Vagy a külvilágban keresve ilyen-olyan megoldást, vagy a mindenütt jelenlévõ Istenhez fordulva. Az elõbbi tüneti kezelés csupán, s ha megoldást is lelnénk a gondunkra, bizony újabbak jõnek elõbb-utóbb. Míg az utóbbi véglegesen eloszlatja a felhõket.

 

Gyakorlat: Gyakorold a passzív problémamegoldást, összpontosíts az Isten iránti áhitatra, békére, szeretetre - engedd, hogy Õ oldja meg problémáidat (de legalábbis engedd belefolyni az irányításba).

 

2010. augusztus 1.

 
       
 

A gonoszság elpusztítja önmagát, ha valami igazán szentséges közelébe kerül. Nem kell mást tennünk, mint törekedni minden erõnkkel a lelki tisztaságra, s ellenségeink vagy megváltoznak, vagy elveszejtik önmagukat.

 

 

 

Gyakorlat: Néma áhitattal növeld magadban az emelkedettséget. Felejtsd el az ellenségeidet, összpontosíts Istenre. Egy hosszabb idõszak elteltével - mikor már érzékelhetõ az eredménye, készíthetsz számadást.

 

2010. július 27.

 
       

A külsõ világ az illúziók tárháza, míg a bensõ a valóságé. A külsõ múlandó, a bensõ örök. Az egyik véges, a másik végtelen. Az elõbbi változó, míg utóbbi változatlan.

Hogyan érünk célt? Ha a valósat feláldozzuk a szivárványos oltárán? Vagy ha a múlandót az örökhöz igazítjuk? Ez a feladat tehát: életünk szóljon arról, hogy a múlandót igazítsuk az örökhöz.

 

Gyakorlat: Csendes odaadásban merítsd figyelmed a béke végtelen óceánjába. 10-15 percen keresztül csakis az öröklét dallamával töltekezz. Majd az emígyen szerzett élményt, tapasztalatot ültesd át a napi teendõk közé. Figyeld meg: ahogy gyarapszik cselekedeteid közt az isteni indíttatású, úgy érzed magad egyre jobban és jobban. :)

 

2010. július 13.

   
       
 

Az élet azonmód komplikálttá, átláthatatlanná válik, mihelyt figyelmünket hagyjuk elveszni az illuzórikus anyagi dolgok között - megszédít a vágyak és a hamis lehetõségek szirénéneke. De ha kitartóan az örök értékekre, a valódi kincsekre összpontosítjuk figyelmünket, ha életünk iránytûjéül a - szerénységgel és õszinte erõfeszítéssel járó - tiszta utat választjuk, akkor minden egyszerûvé, átláthatóvá és elérhetõvé válik.

 

Gyakorlat: Csendesítsd le elmédet, hallgasd a csendet, gondolatok nélkül csak legyél 4-5 percen keresztül. Utána tedd fel magadnak a kérdést, hogy mi az, amire valóban szükséged van? Béke, harmónia, egészség? Vagy háború, probléma, betegség? Melyek visznek el a valódi célhoz? Papírra is vetheted emlékeztetõül.

2010. július 1.

 
       
 

Csak úgy fogható ki a szél a gonoszság vitorlájából, ha teljes lényünket adjuk a jóságnak, ha az õszinteség, együttérzés, az Isten iránti teljes odaadás szelét fogjuk be. Csakis így, így viszont biztosan áthajózik világunk a béke és a boldogság óceánjára.

 

Gyakorlat: Lehunyt szemmel figyelj befelé, lassan, nyugodtan lélegezz. Minden légvétellel jóságot, békét szívj magadba. Kilégzéskor engedd el a harag, a békétlenség maradványait is szívedbõl. Legalább 10 percen keresztül folytasd a gyakorlatot, teljes figyelmeddel e célra összpontosítva. Állítsd be az idõzítõt, hogy ne kelljen közben az órát se figyelned.

2010. június 24.

 
       
 

Egyetlen fõfeladata van minden embernek az életben: megtalálni Istent, az Örök Törvényt, s megvalósítani a szentség szentségét. Minden más csak mellékes dolog emellett. Összpontosítsuk hát figyelmünket e célra, ne engedjünk vágyainknak, melyek próbálnak elveszejteni a világi hívságok labirintusában. Kitartóan, állhatatos odaadással figyeljünk Istenre, csakis ily módon tudunk kikerülni az árnyékok bûvkörébõl.

 

Gyakorlat: Válassz ki egy problémát, konfliktust az életedben, ami jelenleg bosszant, felháborít, irritál. Írd le egy papírra tömören, objektíven, egy mondatban megfogalmazva. Majd lehunyt szemmel merülj bele a hála érzésébe, idézd fel magadban legalább 10-15 perc hosszan Isten csodálatos szeretetét, hogy Õ mily odaadóan szereti minden teremtményét, mindnyájunkat. A papírt kidobhatod, ha már túlléptél a problémán.

2010. június 22.

 
 
   
 

Az anyagi világ dolgai közt elveszett elme olyan, mint a lehúzott redõny egy csodás kilátással rendelkezõ ablak elõtt. Húzzuk fel, hadd jöjjön be a fény életünkbe, merüljön el figyelmünk inkább a lét csodáiban, mintsem a materializmus üres, boldogtalanná tévõ labirintusában.

 

 

Gyakorlat: 10 percig lehunyt szemmel figyelj befelé, teljes, gondolatmentes csendben. Hagyd kívül erre az idõre a külvilág minden problémáját, vágyát, félelmét, aggodalmát. Csak érintsd homlokod a Csend Templomának küszöbéhez. Oly varázslatban lesz részed, mely gyógyír mindenféle gondra-bajra. :)

2010. június 12.

 
       
 

Egy nemzet szétszakítottságának okait elsõsorban a lelki dimenziókban kell keresni. Ha egységben, szeretetben, kölcsönös megbecsülésben vagyunk önmagunkkal, családunkkal, rokonságunkkal, nemzettestvéreinkkel, akkor mindenféle elszakítottság ideiglenes, múlandó dolog csupán. Erõsítsük az egység, a béke, a megbecsülés hullámhosszait lelkünkben, s szeretett nemzetünk ismét megtalálja önmagát - de nem más kárára, hanem az egész világ javára.

 

Gyakorlat: Keress valami egyszerû, könnyen elvégezhetõ, de hasznos tevékenységet, ami környezetednek, nemzetednek is javára válik (akár közvetetten is). Pl.: ültess virágot, segíts a környezetedben egy rászorulón (lehetõleg tevõlegesen), találj valami olyat, ami egyéniségedhez is illik és a környezeted is rászorul. Végezd szeretettel, elvárásoktól mentesen - felajánlva nemzetedért. Készíts ütemtervet, minden napra jusson kb. 10 percnyi szolgálat. Egy hét elteltével végezz magadban számvetést, és ha kedvet kaptál rá, ismételd mindhalálig, tedd életed részévé. Figyeld meg, hogy a körülötted élõk is kedvet kapnak rá példád nyomán. :)

2010. június 4.

 
       
 

 

A gazdasági válság akkor ér majd véget, ha mindnyájan a lelki kincsek felé fordítjuk figyelmünket. Amilyen mértékben fordulunk el a hamis dolgoktól a valódiak felé, olyan ütemben válik világunk is paradicsomivá.

Gyakorlat: Válassz ki tetszés szerint (elõbb) egy kisebb aktuális problémát, konfliktust az életedbõl (majd késõbb sorra kerülhetnek - fokozatosan - a nagyobbak is). Írd le egy papírra mindazt, ami kiváltotta, s amit eleddig tettél az ügyben. Majd ha ezzel végeztél, fordítsd meg a papírt, és keresd meg, mit rejt az ügy az isteni tanítás szemszögébõl nézve. Mit tanulhatsz belõle? Milyen valódi értékekre vet fényt a helyzet?

Írd le, s a papír ezen oldalát olvasd el minden nap legalább háromszor szívedben õszinte imádsággal. Egy hét elteltével vizsgáld meg, hogy mi történt. Ha megoldódott a probléma, akkor jegyezd le ezt is, s iktathatod egy dossziéba. Választhatsz következõként már egy nehezebb témát is. :)

2010. május 21.

 
       
 

A monitor (és persze a TV) elõtt töltött órák messzire visznek nemcsak a fizikai valóságtól, de méginkább a lelkitõl. Igyekezzünk korlátozni az idõtartamot, mert értékes, visszahozhatatlan kincs minden pillanat.

 

 

Gyakorlat: Válassz ki egy olyan napot, amikor megteheted, hogy nem kapcsolod be a gépedet, TV-det. Tarts infóböjtöt. Járj egyet a természetben, kirándulj, kertészkedj, takaríts, rendezd át a lakásodat, békülj (meditálj) - félretéve a világhálót, foglalkozz a saját fizikai és lelki környezeteddel. A nap végén készíts magadban rövid számvetést.

2010. május 14.

 
       
 

A tétlenség és a hedonizmus leépíti az ember lelkiségét is. Fontos tényezõ a bensõ fejlõdés ösvényén a munka, az alkotás örömének rendszeres megtapasztalása. Lényeges és szükséges felismerés, hogy az építõ-jobbító tevékenységek harmóniát, békét adnak gazdájuknak, míg a haszontalanság, a kizsákmányolás, rablás, tolvajlás feszültséget kelt mûvelõjében. Az igaztalan tevékenységek meghasonulást idéznek elõ, míg az igazak megvilágosodást.

 

Gyakorlat: Végezz legalább 15-30 percnyi fizikai munkát környezetedben - lehetõleg kint a természetben - bármi építõ-jobbító tevékenységet. Utána 10 percig csendben összpontosíts a bensõ békére, s élvezd a keletkezett "felhajtóerõt".

 
       
 

Minden ember - függetlenül politikai, vallási, ideológiai beállítottságától, etnikai hovatartozásától - a boldogságot keresi. Keresi-keresi, meglelni azonban csak elfogadó, megértõ szeretetben lehet. Legyen ez a közös érték, mely összeköt!

 

Gyakorlat: Figyelj meg egymástól homlokegyenest különbözõ embereket a közvetlen környezetedbõl (szomszédok, kollégák, rokonok), vagy ha ott nem találsz ilyet, akkor a távolabbiban - s gondold át egyenként életcéljukat, s eszközeiket, melyekkel e célokért küzdenek. Találd meg bennük a közös pontot - ez segíteni fogja a megértést és az elfogadást benned. Csendes imával gondolj rájuk 5-10 percig, s ezt ismételd meg egy héten keresztül (vagy mégtovább). Figyeld meg a változásokat, s vond le magadnak a következtetéseket. :)

 
   

 

A természeti katasztrófáknak mindig üzenetük van. A mostani izlandi vulkánkitörés világunk kommunikáció, gondolkodásmód és spiritualitás szennyezettségét szimbolizálja. E területeken kellene tehát a leginkább fejlõdnünk.

 

 

 

Gyakorlat: Élvezzük a lezárt légtér okozta csendet! Csodás lehetõség a mai nap az idõutazáshoz. Menjünk ki a szabadba, s szerezzünk tapasztalatot azokról az idõkrõl, amikor még nem volt légiközlekedés... a távolságok akkor még sokkal nagyobb jelentõséggel bírtak. Emiatt jóval hangsúlyosabb volt a helyi érdek. Látogassuk meg szomszédainkat, váltsunk néhány kedves szót a közvetlen környezetünkben élõkkel. Maradjunk távol este is a TV-tõl, rádiótól, internettõl - használjuk elmélyülésre a csendet.

       
 

Ez a világ az illúziók tárháza. Ha csupán az érzékeidre és az eszedre hallgatsz, akkor könnyen elveszel a kaméleonok között. Azonban ha a bensõ csendet fogadod vezetõdül, akkor mindig tudni fogod lelkedbõl, hogy a lehetõségek közül melyik a jobbik választás.

 

 

 

Gyakorlat: Csendesítsd le elmédet, adózz teljes odaadással a Csendnek. Tölts el minél több idõt gondolatmentes állapotban. Kérd a Mindentudó Teremtõt, hogy áldjon meg bölcsességgel, tisztánlátással, hogy felismerd a báránybõrbe bújt farkast, a hangosan trombitáló, földet rengetõ lépésû elefántról pedig tudd bizton, hogy - bár riogatnak véle - õ mégis szelíd.

 
       
       
 

Aki kémkedik mások után, az beteg, az nincs tisztában önmagával, identitászavarban szenved. Aki más javait, földjét, hazáját akarja, aki mások vesztére tör, az ellensége az isteni rendnek, az örök törvénynek - és a saját gonoszsága lesz a veszte, legyen mégha oly tehetõs, befolyásos is. Jobban járna, ha kémkedés helyett a bensõ, lelki titkokat kémlelné szelíd áhitatban, s mások leigázása helyett inkább együtt örvendezne velük a Teremtõ nagylelkûségén s élvezné az Örök Adományozó jóságát, szeretetét, mellyel Õ egyformán megajándékozza minden gyermekét.

 

Gyakorlat: Csendesedj el, utazz által a Csend birodalmán. Ott õszinte szívvel imádkozz mindenkiért, legfõképpen azokért, akik azt képzelik, hogy rájuk másféle törvények vonatkoznak. Kívánd szeretettel, hogy leljék meg õk is a Béke ösvényét, mely keskeny ugyan, és láthatatlan mindaddig, amíg gõg, harag, gyûlölet, kétség, félelem lakozik a szívben, de azonmód feltárul minden csodájával, mihelyt az ember õszinte alázattal közelít.

 
       
 

Amikor elcsendesedve a bensõbe fordulunk, olyankor ablakot nyitunk az Örök Valóságra. Ki az, aki a négy falat bámulja, amikor odakünn ragyogó napsütésnek örvend minden?

 

 

Gyakorlat: Csendesedj el 10-15 percre, odaadóan figyeld a bensõ csendet. Majd kerekedj fel, s tégy egy sétát odakint, megcsodálva a természet szépségét, jóságát - töltekezz véle.

 
       
 

Aki az egójának engedve önzõ célokért küzd, az boldog soha nem lesz - aki viszont felismeri, hogy az élet egyetlen igazi maradandó értéke a lelki fejlõdés, az minden pillanatot megragad a jóság gyakorlására - melynek gyümölcseként pedig elnyeri a derût és a boldogságot.

 

 

Gyakorlat: Lehúnyt szemmel összpontosítsd figyelmed a bensõ csendre. Addig gyakorolj, amíg betölti teljes lényedet a béke.

 
       
 

 

 

Gazdaggá nem a földi, hanem a lelki kincsek teszik az embert.

 

 

 

Gyakorlat: Csendesedj el legalább 10 percre, látogasd meg teljes figyelmeddel a hála és a köszönet szentélyét. Várd meg a Béke megérkeztét, majd társaságában vedd számba lelki kincseidet. Teremts magadban kedvet a gyarapításukhoz. :)

 
       

 

 

A háborúk valódi oka az emberek fejében és szívében lakozó zûrzavar. Amint béke és szeretet lakozand a szívekben, béke lészen a világban es.

 

 

Gyakorlat: A mai napon törekedj harmóniára minden helyzetben. Bármi történjék is, figyelmed mindig a Szeretet Forrására összpontosítsd. Este jegyezd le tapasztalataidat. Majd a következõ három napban tégy ugyanígy. A negyedik este tégy számvetést, és ha úgy találod, hogy bevált a módszer, akkor tedd életed részévé, alkalmazd minden áldott nap. :)

   
       
 

Aki békét szeretne maga körül, annak elébb önmagában belül kell azt megteremtenie. A bensõ csend felhajtóereje képes csak a világ hullámzó történései fölé emelni. A csend szárnyán egyenes út visz az Örökkévalóhoz.

 

 

 

Gyakorlat: Naponta 3-szor 10-15 percet összpontosíts minden figyelmeddel a bensõ csendre, gondolatnélküli, néma áhitatban.

 
       

 

 

Magasabb szemszögbõl nézve értelmet kap minden.

A Mindenhatóhoz közeledve átláthatóvá válik az élet dzsungele, mint amikor elemelkedve a földtõl a táj térképpé válik alant.

 

 

 

Gyakorlat: Lehúnyt szemmel figyelj befelé, engedd, hogy lelked a bensõ csend áldásában emelkedjen a szeretet és az igazság magasabb szintjeire. Élvezd az utazást, mely a béke, a jóság és a hála gyümölcsivel ajándékozza meg az arrajárót.

   
     
 
Régebbi üzenetek
Vissza a főoldalra